Op deze pagina vind je de disclaimer van ebloemen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bloem Diezijn. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bloem Diezijn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bloem Diezijn.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bloem Diezijn te mogen claimen of te veronderstellen.

Bloem Diezijn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bloem Diezijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Versproduct

Bloemen zijn natuur- en seizoensproducten. Afhankelijk van de beschikbaarheid zullen de bloemisten van Bloem Diezijn het boeket samenstellen waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd het afgebeelde bij het door u bestelde product te benaderen. Wij garanderen echter niet dat het boeket exact hetzelfde eruitziet als op de afbeelding bij het door u bestelde product.
Wij hanteren de 70/30 regel waarbij we streven naar een gelijking van 70%.
Als wij dit niet kunnen garanderen, nemen wij contact met u op.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van ebloemen.nl op deze pagina.